ACOL SMEERMIDDELEN CENTER BVBA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respect voor uw privacy.

In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en met welke doeleinden en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. ACOL SMEERMIDDELEN CENTER BVBA  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passend technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ACOL SMEERMIDDELEN CENTER BVBA  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit op telefoonnummer 014/450801 of naarkathy@acol.be  .

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ACOL SMEERMIDDELEN CENTER BVBA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden

 • Om producten en diensten te kunnen aanbieden
 • E-facturatie

Voor de bovenstaande  doelstelling kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Bankgegevens : SWIFT-code, BIC-code, banknaam, rekeningnummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur
 • Het verzorgen van betalingen (Gerechtsdeurwaarders en incasso bureaus, Bankinstellingen en Kredietverstrekkers)
 • Het uitvoeren van een dienst, levering van een goed door u besteld

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken en/of doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming  te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

ACOL SMEERMIDDELEN CENTER BVBA bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal 20 jaar na het laatste gebruik van een van onze producten en/of diensten. Tenzij op grond van de wet wij deze langer moeten bewaren.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en of gebruik. Zo hebben we bijvoorbeeld volgende  maatregelen genomen.

 • Alle Personen die namens ACOL SMEERMIDDELEN CENTER BVBA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ons netwerk is goed beveiligd.  Het is enkel toegankelijk voor de aangegeven gebruikers en is beveiligd met login en wachtwoord van deze gebruiker.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en  evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoons gegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, tenzij de wet ons niet toelaat deze te verwijderen. U kan ons contacteren via kathy@acol.be voor het opvragen/aanpassen en of verwijderen van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij dat u hierover direct contact met ons opneemt. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

ACOL SMEERMIDDELEN CENTER BVBA kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website.