ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ACOL SMEERMIDDELEN CENTER BVBA

Artikel 1
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten. Andere voorwaarden die kopers of contractanten op hun briefhoofd of andere documenten hebben opgenomen zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, niet van toepassing. Leveringstijden en leveringstermijnen worden opgegeven als streefdoel. De verkoper is niet verantwoordelijk als de afgesproken leveringstermijn of het tijdstip van de levering niet kan worden aangehouden. (onder meer ook in het geval waarin Acol Smeermiddelen Center BVBA zelf niet tijdig wordt beleverd, of wanneer er vertraging is in het wegverkeer)

Artikel 2
Door het plaatsen van de bestelling bevestigt de koper kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en die te hebben geaccepteerd.

Artikel 3
Tenzij er anders bepaald is worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de koper. Acol Smeermiddelen Center BVBA blijft eigenaar van de geleverde goederen tot dat deze producten door de koper betaald zijn. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad is de koper niet gerechtigd de goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

Artikel 4
Bij bulklevering kan Acol Smeermiddelen Center BVBA nooit aansprakelijk gesteld worden voor overloop of schade die het gevolg is van niet naar behoren functionerende vul- of andere beveiligingen. De koper moet voor deze beveiligingen zorgen en over de goede functionering van de beveiligingen waken. De koper geeft aan waar er gelost moet worden en staat garant voor het feit dat er gelost wordt in tanks die daartoe wettelijk zijn voorzien en geldig gekeurd.

Artikel 5
Klachten moeten aangetekend bij Acol Smeermiddelen Center BVBA ingediend worden binnen 8 dagen na levering of facturatie indien het om bij de levering niet zichtbare gebreken gaat. Zichtbare gebreken worden geacht op het ogenblik van de levering te zijn aanvaard, behalve indien er op dat ogenblik protest wordt geformuleerd.

Artikel 6
Economische of immateriële schade wordt niet vergoed. Acol Smeermiddelen Center BVBA is alleen aansprakelijk voor materiële schade aan goederen van de klant of derden en dat ten belope van maximaal de kostprijs van de door haar verkochte goederen.

Artikel 7
In zoverre er geen andere schriftelijke betalingsvoorwaarden zijn vastgelegd geschiedt betaling contant. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een rentevoet van 10% op jaarbasis, zonder dat daartoe een aanmaning, ingebrekestelling, of tussenkomst van de rechter noodzakelijk is. Bovendien is er, indien de betaling niet gebeurt binnen 7 dagen na schriftelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10%, onder meer ter vergoeding van administratieve kosten. Deze verhoging beloopt minimaal 100,00 EUR. Gerechtskosten zijn in deze verhoging in geen geval inbegrepen.

Artikel 8
​In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen afdeling Turnhout bevoegd. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht